Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi.


młodość-us­krzyd­-op­ro­mieniazdo­bywa-szczy­ty-ale też-błądzi
impolitemłodośćus­krzyd­laop­ro­mieniazdo­bywaszczy­tyale teżbłądzimłodość us­krzyd­laale też błądzi

Nie w gniewie, lecz w po­koju człowiek szczy­ty zdo­bywa. Bo to złość się pa­li, a nie dob­ro­ci skrzydła.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.Szczęście nie po­lega na zdo­bywa­niu cze­go chcesz Ale na ak­cepto­waniu te­go co już masz ....My zdo­bywa­my so­bie przy­jaciół, my ro­bimy so­bie wrogów, ale sąsiadów da­je nam Pan Bóg.W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.