Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się.


młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
jan twardowskimłodościbógfol­gu­jesta­rychbłędykarzeza­razbo mieliczasnau­czyćsięmłodości bógbóg fol­gu­jesta­rych błędybłędy karzekarze za­razbo mieli czasczas nau­czyćnau­czyć sięmłodości bóg fol­gu­jesta­rych błędy karzebłędy karze za­razbo mieli czas nau­czyćczas nau­czyć sięsta­rych błędy karze za­razbo mieli czas nau­czyć się

Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. -Jan Fedorowicz
młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac
czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
człowiek-jest w sta­nie ę-nau­czyć-wszys­tkiego-lecz-to ­kiego-czy­nu-pot­rzeb­na-jest mo­tywac­ja-~pa­weł-rychlica 
Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
tyl­ko-myś­nie-po­zytyw­ne-jest w sta­nie-człowieka-cze­goś-nau­czyć~pa­weł-rychlica