Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się.


młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
jan twardowskimłodościbógfol­gu­jesta­rychbłędykarzeza­razbo mieliczasnau­czyćsięmłodości bógbóg fol­gu­jesta­rych błędybłędy karzekarze za­razbo mieli czasczas nau­czyćnau­czyć sięmłodości bóg fol­gu­jesta­rych błędy karzebłędy karze za­razbo mieli czas nau­czyćczas nau­czyć sięsta­rych błędy karze za­razbo mieli czas nau­czyć się

Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami.Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów.Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)