Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.


młodym-ludziom-daje-ę-raczej-wykształcenie-ż-wychowanie
ilia erenburgmłodymludziomdajesięraczejwykształcenieniżwychowaniemłodym ludziomludziom dajedaje sięsię raczejraczej wykształceniewykształcenie niżniż wychowaniemłodym ludziom dajeludziom daje siędaje się raczejsię raczej wykształcenieraczej wykształcenie niżwykształcenie niż wychowaniemłodym ludziom daje sięludziom daje się raczejdaje się raczej wykształceniesię raczej wykształcenie niżraczej wykształcenie niż wychowaniemłodym ludziom daje się raczejludziom daje się raczej wykształceniedaje się raczej wykształcenie niżsię raczej wykształcenie niż wychowanie

Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców.Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Po­zos­ta­je się młodym tyl­ko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek.Pozostaje się młodym tylko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek.