Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych.


młodzi-najwięcej-popełniają-szaleństw-udając-dorosłych-a-starzy-kiedy-pragną-uchodzić-za-młodych
feliks chwalibógmłodzinajwięcejpopełniająszaleństwudającdorosłychstarzykiedypragnąuchodzićzamłodychmłodzi najwięcejnajwięcej popełniająpopełniają szaleństwszaleństw udającudając dorosłychstarzy kiedykiedy pragnąpragną uchodzićuchodzić zaza młodychmłodzi najwięcej popełniająnajwięcej popełniają szaleństwpopełniają szaleństw udającszaleństw udając dorosłycha starzy kiedystarzy kiedy pragnąkiedy pragną uchodzićpragną uchodzić zauchodzić za młodychmłodzi najwięcej popełniają szaleństwnajwięcej popełniają szaleństw udającpopełniają szaleństw udając dorosłycha starzy kiedy pragnąstarzy kiedy pragną uchodzićkiedy pragną uchodzić zapragną uchodzić za młodychmłodzi najwięcej popełniają szaleństw udającnajwięcej popełniają szaleństw udając dorosłycha starzy kiedy pragną uchodzićstarzy kiedy pragną uchodzić zakiedy pragną uchodzić za młodych

Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać.Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni?Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.Ludzie starzy myślą, że od czasu, gdy przestali być młodzi, świat tylko traci, a niczego nie zyskuje.Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, którzy pragną być uważani za ważne osobistości.Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą.