Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele - i osiągają je, pokolenie za pokoleniem


młodzi-nie-mają-wystarczającej-rozwagi-i-dlatego-wyznaczają-sobie-niemożliwe-cele-i-osiągają-pokolenie-za-pokoleniem
pearl s. buckmłodziniemająwystarczającejrozwagidlategowyznaczająsobieniemożliweceleosiągająpokoleniezapokoleniemmłodzi nienie mająmają wystarczającejwystarczającej rozwagirozwagi ii dlategodlatego wyznaczająwyznaczają sobiesobie niemożliweniemożliwe celecelei osiągająosiągają jepokolenie zaza pokoleniemmłodzi nie mająnie mają wystarczającejmają wystarczającej rozwagiwystarczającej rozwagi irozwagi i dlategoi dlatego wyznaczajądlatego wyznaczają sobiewyznaczają sobie niemożliwesobie niemożliwe celeniemożliwe celei osiągająi osiągają jepokolenie za pokoleniemmłodzi nie mają wystarczającejnie mają wystarczającej rozwagimają wystarczającej rozwagi iwystarczającej rozwagi i dlategorozwagi i dlatego wyznaczająi dlatego wyznaczają sobiedlatego wyznaczają sobie niemożliwewyznaczają sobie niemożliwe celesobie niemożliwe celei osiągają jemłodzi nie mają wystarczającej rozwaginie mają wystarczającej rozwagi imają wystarczającej rozwagi i dlategowystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczająrozwagi i dlatego wyznaczają sobiei dlatego wyznaczają sobie niemożliwedlatego wyznaczają sobie niemożliwe celewyznaczają sobie niemożliwe cele

Młodzi nie mają wys­tar­czającej roz­wa­gi i dla­tego wyz­naczają so­bie niemożli­we ce­le - i osiągają je, po­kole­nie za pokoleniem.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Wielkie umysły mają cele, inni mają życzeniaJesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania.Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów.Niektórzy ludzie tylko dlatego się nie starzeją, bo nigdy nie byli młodzi.