Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory.


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
papużkamłodzieńczenar­wa­nieprędzejczypóźniejpochy­li sięprzeddoświad­cze­niempokorymłodzieńcze nar­wa­nienar­wa­nie prędzejprędzej czyczy późniejpóźniej pochy­li siępochy­li się przedprzed doświad­cze­niemdoświad­cze­niem pokorymłodzieńcze nar­wa­nie prędzejnar­wa­nie prędzej czyprędzej czy późniejczy później pochy­li siępóźniej pochy­li się przedpochy­li się przed doświad­cze­niemprzed doświad­cze­niem pokorymłodzieńcze nar­wa­nie prędzej czynar­wa­nie prędzej czy późniejprędzej czy później pochy­li sięczy później pochy­li się przedpóźniej pochy­li się przed doświad­cze­niempochy­li się przed doświad­cze­niem pokorymłodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy późniejnar­wa­nie prędzej czy później pochy­li sięprędzej czy później pochy­li się przedczy później pochy­li się przed doświad­cze­niempóźniej pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory

Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Niez­de­cydo­wanie to naj­większa zmo­ra człowieka. Cze­ka on na coś i cze­ka, a to prędzej czy później ucieka.Rewolucje prędzej czy później biorą za sztandar równość.Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.La­ta gówno znaczą. Wyk­ształce­nie gówno znaczy. Tyl­ko to co sie przeszło bw życiu jest naj­większym doświad­cze­niem, a prze­cież każdy ma in­ny życiorys.