Młodzież sta­je się do­rosła, gdy ro­zumie, że nie is­tnieją dorośli.


młodzież-sta­ ę-do­rosła-gdy-ro­zumie-że nie is­tnieją-dorośli
gilbert cesbronmłodzieżsta­je siędo­rosłagdyro­zumieże nie is­tniejądoroślimłodzież sta­je sięsta­je się do­rosłagdy ro­zumieże nie is­tnieją doroślimłodzież sta­je się do­rosła

Młodzież staje się dorosła, gdy rozumie, że nie istnieją dorośli.Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się Biurok­racja od cza­su upad­ku ko­muny roz­rosła się trzyk­rotnie Z tą różnicą, że za­miast jed­nej sta­nowis­ka ob­sadzają czte­ry partie Każdy człowiek ma pra­wo do po­pełnienia błędów,ale tyl­ko ten,który je ro­zumie i sta­ra się nap­ra­wić zasługu­je na drugą szansę.Gdy jest smut­no, płaczą dzieci. Gdy jest żałoba, płaczą dorośli.Na świecie is­tnieją ludzie wrażli­wi, tyl­ko się uk­ry­wają, bo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych.