Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał.


ma­-po­wie­działa-mi-że każdy- swo­jego-anioła-że każdy- i będzie-go miał
ryszard riedelma­mapo­wie­działamiże każdyma swo­jegoaniołama i będziego miałma­ma po­wie­działapo­wie­działa miże każdy ma swo­jegoma swo­jego aniołaże każdy ma i będziema i będzie go miałma­ma po­wie­działa miże każdy ma swo­jego aniołaże każdy ma i będzie go miał

Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Nies­te­ty, do swo­jego za późno każdy z nas mu­si dojść sam.Każdy jest zdol­ny do te­go aby raj swo­jego is­tnienia, za­mienić w piekło, które zniszczy je­go priorytety.Każdy ma w so­bie coś z anioła i diabła zarazem.Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.