Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość.


ma­lut­ka-osóbka-z og­romnym-sercem-nies­po­tyka­nym-da­rem-do uśmiechu-cier­pli­wa-wyt­rwała-dająca-nadzieję-na-lep­sze-jut­ro
brunoma­lut­kaosóbkaz og­romnymsercemnies­po­tyka­nymda­remdo uśmiechucier­pli­wawyt­rwaładającanadziejęnalep­szejut­rojut­robezlękuma­lut­kasięgającaled­wodo ramionduchemwiel­kawiel­kiejejuczucieznówjes­teśmysa­mii znówzmysły siępalątoco namni­komu sięnie zdarzyłoniechkrad­niekażdąse­kundędo końcażyciaje­dynata­kamaławiel­kamiłośćma­lut­ka osóbkaosóbka z og­romnymz og­romnym sercemsercem nies­po­tyka­nymnies­po­tyka­nym da­remda­rem do uśmiechudo uśmiechu cier­pli­wadająca nadziejęnadzieję nana lep­szelep­sze jut­rojut­ro bezbez lękulęku ma­lut­kama­lut­ka osóbkaosóbka z og­romnymz og­romnym sercemsercem ma­lut­kasięgająca led­woled­wo do ramiondo ramion duchemduchem wiel­kawiel­kie jejjej uczucieuczucie ii znówznów jes­teśmyjes­teśmy sa­misa­mi i znówi znów zmysły sięzmysły się paląpalą ma­lut­kama­lut­ka osóbkaosóbka z og­romnymz og­romnym sercemni­komu się nie zdarzyłonie zdarzyło niechniech krad­niekrad­nie każdąkażdą se­kundęse­kundę do końcado końca życiażycia je­dynaje­dyna ta­kawiel­ka miłośćma­lut­ka osóbka z og­romnymosóbka z og­romnym sercemz og­romnym sercem nies­po­tyka­nymsercem nies­po­tyka­nym da­remnies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechuda­rem do uśmiechu cier­pli­wadająca nadzieję nanadzieję na lep­szena lep­sze jut­rojut­ro bez lękubez lęku ma­lut­kalęku ma­lut­ka osóbkama­lut­ka osóbka z og­romnymosóbka z og­romnym sercemz og­romnym sercem ma­lut­kasięgająca led­wo do ramionled­wo do ramion duchemdo ramion duchem wiel­kawiel­kie jej uczuciejej uczucie iuczucie i znówi znów jes­teśmyznów jes­teśmy sa­mijes­teśmy sa­mi i znówsa­mi i znów zmysły sięi znów zmysły się palązmysły się palą ma­lut­kapalą ma­lut­ka osóbkama­lut­ka osóbka z og­romnymosóbka z og­romnym sercemsercem to co namni­komu się nie zdarzyło niechnie zdarzyło niech krad­nieniech krad­nie każdąkrad­nie każdą se­kundękażdą se­kundę do końcase­kundę do końca życiado końca życia je­dynażycia je­dyna ta­ka

Oj­ciec występu­je w oczach dziec­ka ja­ko ab­so­lut­ny wład­ca i ab­so­lut­ny sędzia. -Antoni Kępiński
oj­ciec-występu­-w oczach-dziec­ka-ja­ko-ab­so­lut­ny-wład­ca-i ab­so­lut­ny-sędzia
Nie ma prawd ab­so­lut­nych. Wszys­tkie praw­dy są półpraw­da­mi. To właśnie trak­to­wanie ich ja­ko praw­dy ab­so­lut­ne rodzi zło. -Alfred North Whitehead
nie- prawd-ab­so­lut­nych-wszys­tkie praw­dy-są półpraw­da­mi-to właśnie-trak­to­wanie-ich-ja­ko-praw­dy-ab­so­lut­ne-rodzi
Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ... -Oleeeek
Żeby-być-wiel­kim-trze­ba-być-naj­pierw-­lut­kim