Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.


ma­my-wy­powiadać-prawdę-gdy-in­-mil­czą-wy­rażać miłość-i sza­cunek-gdy-in­-sieją-niena­wiść-za­mil­knąć gdy-in­
ks. jerzy popiełuszkoma­mywy­powiadaćprawdęgdyin­nimil­cząwy­rażać miłośći sza­cuneksiejąniena­wiśćza­mil­knąć gdymówiąmod­lić sięprzek­li­nająpomóc gdynie chcąte­goczy­nićprze­baczyć gdynie pot­ra­fiącie­szyć siężyciemje lekceważąma­my wy­powiadaćwy­powiadać prawdęgdy in­niin­ni mil­cząwy­rażać miłość i sza­cunekgdy in­niin­ni siejąsieją niena­wiśćin­ni mówiągdy in­niin­ni przek­li­nająin­ni nie chcąnie chcą te­gote­go czy­nićin­ni nie pot­ra­fiącie­szyć się życiemgdy in­niin­ni je lekceważąma­my wy­powiadać prawdęgdy in­ni mil­czągdy in­ni siejąin­ni sieją niena­wiśćgdy in­ni przek­li­nająin­ni nie chcą te­gonie chcą te­go czy­nićgdy in­ni je lekceważą

umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu.Po­wiedz mi kim jes­teś gdy milczysz Po­wiedz czy jes­teś gdy widzę ,że myśla­mi uciekasz Po­wiedz co czu­jesz gdy pat­rzysz w oczy Nieobec­ności … Kocham cię Szep­ta spojrzenie Kocham Mówią us­ta mil­czącym pocałunkiem Warg do­ty­kiem krzyczysz Jestem Słowa ra­mion w które się wtulam Jestem Cho­ciaż nie ma mnie wcale Przy … Mówisz do mnie ? …Tobie Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost