Ma­my wys­tar­czająco dużo re­ligii, by się niena­widzić i sta­now­czo za mało, by się wza­jem­nie kochać.


ma­my-wys­tar­czająco-żo-re­ligii-by ę-niena­widzić-i sta­now­czo-za ło-by ę-wza­jem­nie-kochać
jonathan swiftma­mywys­tar­czającodużore­ligiiby sięniena­widzići sta­now­czoza małowza­jem­niekochaćma­my wys­tar­czającowys­tar­czająco dużodużo re­ligiiby się niena­widzićniena­widzić i sta­now­czoi sta­now­czo za małoby się wza­jem­niewza­jem­nie kochaćma­my wys­tar­czająco dużowys­tar­czająco dużo re­ligiiby się niena­widzić i sta­now­czoniena­widzić i sta­now­czo za małoby się wza­jem­nie kochaćma­my wys­tar­czająco dużo re­ligiiby się niena­widzić i sta­now­czo za mało

Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Chcę być jak wo­da – wys­tar­czająco sil­na, by ut­rzy­mać sta­tek, ale tak słaba, by prze­lecieć przez palce.Jeśli ci się wy­daje, że wszys­tko masz pod kon­trolą, to znaczy, że nie po­suwasz się wys­tar­czająco szybko.Niewielu jest wys­tar­czająco pra­wych, by op­rzeć się, gdy pro­ponują naj­wyższą stawkę.Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.