Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.


ma­my-zna­ne-wiado­me-rzeczy o których-wiemy-że  wiemy-wiemy również-że is­tnieją-zna­ne-niewiado­me-in­ny­mi słowy-wiemy
donald rumsfeldma­myzna­newiado­merzeczy o którychwiemyże je wiemywiemy równieżże is­tniejąniewiado­mein­ny­mi słowyże są pew­nerzeczyktórychnie wiemyale są równieżniez­na­neniewiado­me– ta­kieo którychnie wiemyże ichma­my zna­nezna­ne wiado­meże is­tnieją zna­nezna­ne niewiado­meże są pew­ne rzeczyktórych nie wiemyale są również niez­na­neniez­na­ne niewiado­meniewiado­me – ta­kieo których nie wiemyże ich nie wiemyma­my zna­ne wiado­meże is­tnieją zna­ne niewiado­meale są również niez­na­ne niewiado­meniez­na­ne niewiado­me – ta­kie

Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean.Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało - jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu.Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy.Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy.Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować.