Małą zaiste siłę mają słowa, gdy głodny brzuch im się przeciwi.


małą-zaiste-łę-mają-słowa-gdy-głodny-brzuch-im-ę-przeciwi
daniel dafoemałązaistesiłęmająsłowagdygłodnybrzuchimsięprzeciwimałą zaistezaiste siłęsiłę mająmają słowagdy głodnygłodny brzuchbrzuch imim sięsię przeciwimałą zaiste siłęzaiste siłę mająsiłę mają słowagdy głodny brzuchgłodny brzuch imbrzuch im sięim się przeciwimałą zaiste siłę majązaiste siłę mają słowagdy głodny brzuch imgłodny brzuch im siębrzuch im się przeciwimałą zaiste siłę mają słowagdy głodny brzuch im sięgłodny brzuch im się przeciwi

Małą zaiste siłę mają słowa, gdy głodny brzuch im się sprzeciwi.Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka.Nigdy nie pracuj, gdy jesteś głodny.Nig­dy nie pra­cuj, gdy jes­teś głodny.Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia.