Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby.


małżeństwo-dop­ro­wadza-do te­go-że ludzie-zaczy­nają-trak­to­wać-siebie-nawza­jem-jak przed­mioty-będą-ich-włas­nośą
albert einsteinmałżeństwodop­ro­wadzado te­goże ludziezaczy­najątrak­to­waćsiebienawza­jemjak przed­miotybędąceichwłas­nościąa nie jak wol­neosobymałżeństwo dop­ro­wadzadop­ro­wadza do te­goże ludzie zaczy­najązaczy­nają trak­to­waćtrak­to­wać siebiesiebie nawza­jemnawza­jem jak przed­miotybędące ichich włas­nościąa nie jak wol­ne osobymałżeństwo dop­ro­wadza do te­goże ludzie zaczy­nają trak­to­waćzaczy­nają trak­to­wać siebietrak­to­wać siebie nawza­jemsiebie nawza­jem jak przed­miotybędące ich włas­nościąże ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebiezaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jemtrak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­miotyże ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jemzaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty

Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści
możesz-trak­to­wać-życie-jak za­bawę-lecz-nig­dy-nie trak­tuj-ludzi-jak zabawki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Jak ma­my tworzyć całość, sko­ro każde­go dnia wyk­rusza­my się nawza­jem, nie psując do siebie co­raz bardziej. -kate-em
jak-­my-tworzyć-całość-sko­ro-każde­go-dnia-wyk­rusza­my ę-nawza­jem-nie psując-do siebie-co­raz-bardziej
Ludzie za­pomi­nają o da­waniu in­nym dob­ra gdy wie­cznie otacza ich zło ale cza­sami rolę mogą się od­wrócić i człowiek zaczy­na błądzić po no­wych dro­gach, zmieniając siebie  -WQX
ludzie-za­pomi­nają-o da­waniu-in­nym-dob­ra-gdy-wie­cznie-otacza-ich-zło-ale-cza­sami-rolę-mogą ę-od­wróć-i człowiek-zaczy­na