Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.


małżeństwo-jako-długa-rozmowa-wstępując-w-związki-łżeńskie-należy-postawić-sobie-pytanie-czy-sądzisz-że-będziesz-mógł-z-tą-kobietą
friedrich nietzschemałżeństwojakodługarozmowawstępujączwiązkimałżeńskienależypostawićsobiepytanieczysądziszżebędzieszmógłkobietądopóźnegowiekuprzyjemnościąprowadzićrozmowywszystkoinnejestmałżeństwieprzejściowealeprzeważnaczęśćobcowaniaprzypadanarozmowęmałżeństwo jakojako długadługa rozmowawstępując ww związkizwiązki małżeńskiemałżeńskie należynależy postawićpostawić sobiesobie pytanieczy sądziszże będzieszbędziesz mógłmógł ztą kobietąkobietą dodo późnegopóźnego wiekuwieku zz przyjemnościąprzyjemnością prowadzićprowadzić rozmowywszystko inneinne jestjest ww małżeństwiemałżeństwie przejścioweale przeważnaprzeważna częśćczęść obcowaniaobcowania przypadaprzypada nana rozmowęmałżeństwo jako długajako długa rozmowawstępując w związkiw związki małżeńskiezwiązki małżeńskie należymałżeńskie należy postawićnależy postawić sobiepostawić sobie pytanieże będziesz mógłbędziesz mógł zmógł z tąz tą kobietątą kobietą dokobietą do późnegodo późnego wiekupóźnego wieku zwieku z przyjemnościąz przyjemnością prowadzićprzyjemnością prowadzić rozmowywszystko inne jestinne jest wjest w małżeństwiew małżeństwie przejścioweale przeważna częśćprzeważna część obcowaniaczęść obcowania przypadaobcowania przypada naprzypada na rozmowę

Wstępując w związek małżeński, należy postawić sobie pytanie: Czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.Przeważna część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek.Szczęśliwe małżeństwo - to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka.Pamiętać należy w małżeństwie, że kobieta żyje uczuciem.W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne.Związki małżeńskie są dla ludzi, którzy gotowi są za miodowy miesiąc zapłacić życiem z octu.