Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo.


małżeństwo-jest ­dyną-formą-rzeczy­wis­te­go-niewol­nic­twa-uz­na­nego-przez-prawo
john stuart millmałżeństwojest je­dynąformąrzeczy­wis­te­goniewol­nic­twauz­na­negoprzezprawomałżeństwo jest je­dynąjest je­dyną formąformą rzeczy­wis­te­gorzeczy­wis­te­go niewol­nic­twaniewol­nic­twa uz­na­negouz­na­nego przezprzez prawomałżeństwo jest je­dyną formąjest je­dyną formą rzeczy­wis­te­goformą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twarzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­negoniewol­nic­twa uz­na­nego przezuz­na­nego przez prawomałżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­gojest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twaformą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­negorzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przezniewol­nic­twa uz­na­nego przez prawomałżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twajest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­negoformą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przezrzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo

Większość ludzi myśli, że prob­lem niewol­nic­twa za­niknął. Otóż jest prze­ciw­nie. Niewol­ni­kiem tak nap­rawdę jest każdy z nas, niewol­nic­two jest po pros­tu bar­dziej ucywilizowane.Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo.Małżeństwo jest niewol­nic­twem, które­mu na­dano bar­dziej cy­wili­zowaną postać.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................