Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
zdzisław dolatowskimałżeństwojest zgod­nekiedyżonapa­nujenadmężema mążsobąmałżeństwo jest zgod­nekiedy żonażona pa­nujepa­nuje nadnad mężema mąż nadnad sobąkiedy żona pa­nujeżona pa­nuje nadpa­nuje nad mężema mąż nad sobąkiedy żona pa­nuje nadżona pa­nuje nad mężemkiedy żona pa­nuje nad mężem

Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż Naj­gor­szym pa­nującym jest ta­ki, który nie pa­nuje nad sobą.Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracąPrzes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.