Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
zdzisław dolatowskimałżeństwojest zgod­nekiedyżonapa­nujenadmężema mążsobąmałżeństwo jest zgod­nekiedy żonażona pa­nujepa­nuje nadnad mężema mąż nadnad sobąkiedy żona pa­nujeżona pa­nuje nadpa­nuje nad mężema mąż nad sobąkiedy żona pa­nuje nadżona pa­nuje nad mężemkiedy żona pa­nuje nad mężem

Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76
mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
Naj­gor­szym pa­nującym jest ta­ki, który nie pa­nuje nad sobą. -Katon Starszy
naj­gor­szym-pa­nującym-jest ­ki-który-nie pa­nuje-nad-sobą
Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak
człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą -Jim Rohn
pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer
przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński
naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą