Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników?


małżeństwo-jest-instytucją-więc-czy-nie-za-ło-pracowników
stanisław jerzy lecmałżeństwojestinstytucjąwięcczyniezamałopracownikówmałżeństwo jestjest instytucjąwięc czyczy nienie zaza małomało pracownikówmałżeństwo jest instytucjąwięc czy nieczy nie zanie za małoza mało pracownikówwięc czy nie zaczy nie za małonie za mało pracownikówwięc czy nie za małoczy nie za mało pracowników

Małżeństwo to wspaniała instytucja, ale ja nie jestem jeszcze gotowa, by stać się instytucją.Małżeństwo jest instytucją przyprawiającą człowieka o mdłości, chyba, że obie strony mają dość szmalu, aby trzymać się od siebie z daleka.To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.Kostium bikini - nigdy nie wiadomo, czy jest go za mało, czy za dużo.Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?