Małżeństwo stanowi nieraz doskonałe wyjście z trudnych sytuacji. Wyjście i fortecę, w której można się zabarykadować przeciw zbyt uporczywej rozpaczy...


małżeństwo-stanowi-nieraz-doskonałe-wyjście-z-trudnych-sytuacji-wyjście-i-fortecę-w-której-można-ę-zabarykadować-przeciw-zbyt-uporczywej
henri rene albert guy de maupassantmałżeństwostanowinierazdoskonałewyjścietrudnychsytuacjiwyjściefortecęktórejmożnasięzabarykadowaćprzeciwzbytuporczywejrozpaczymałżeństwo stanowistanowi nieraznieraz doskonałedoskonałe wyjściewyjście zz trudnychtrudnych sytuacjiwyjście ii fortecęw którejktórej możnamożna sięsię zabarykadowaćzabarykadować przeciwprzeciw zbytzbyt uporczywejuporczywej rozpaczymałżeństwo stanowi nierazstanowi nieraz doskonałenieraz doskonałe wyjściedoskonałe wyjście zwyjście z trudnychz trudnych sytuacjiwyjście i fortecęw której możnaktórej można sięmożna się zabarykadowaćsię zabarykadować przeciwzabarykadować przeciw zbytprzeciw zbyt uporczywejzbyt uporczywej rozpaczy

Kobieta zawsze ma jakieś wyjście - choćby wyjście za mąż.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Najlepsze wyjście jest zawsze zaminowanie.Gdy myślisz, że już jest ko­niec.. poczekaj. Może nie wszys­tko stracone? Trud­no jest uwie­rzyć, że jest jeszcze ja­kieś wyjście. Ale nie próbując nig­dy się nie dowiesz. Życie jest właśnie tak zbu­dowa­ne byśmy zbyt długo się zastanawiali.Z miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.W miłości jest tylko jedno wyjście - ucieczka.