Małżeństwo, to pakt o nieagresji. P- - - - - e m- - - - - - - - e... Rozwód, to za­wie­sze­nie broni.


małżeństwo-to pakt-o nieagresji-p- - - - e m- - - - - - - - e-rozwód-to za­wie­sze­nie-broni
niuszamałżeństwoto pakto nieagresji    e m        erozwódto za­wie­sze­niebronito pakt o nieagresjito za­wie­sze­nie broni

Małżeństwo to kara za miłość, a karą za małżeństwo jest rozwód. -Aldona Różanek
małżeństwo-to-kara-za-miłość-a-karą-za-łżeństwo-jest-rozwód
Prze­cież ludzkość umówiła się, że umiera­nie z bro­nią jest piękniej­sze niż bez broni. -Marek Edelman
prze­cież-ludzkość-umówiła-ę-że umiera­nie-z bro­ą-jest piękniej­sze-ż-bez-broni
Przyjaźń pomiędzy kobietami jest niczym więcej jak paktem o nieagresji. -Henri Millon Montherlant
przyjaźń-pomiędzy-kobietami-jest-niczym-więcej-jak-paktem-o-nieagresji