Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze.


małżeństwo-to wielo­piętro­wy-dom-raz ktoś-mie­szka-na wy­sokich-piętrach-in­nym-ra­zem-na parterze
henryk horoszmałżeństwoto wielo­piętro­wydomraz ktośmie­szkana wy­sokichpiętrachin­nymra­zemna parterzemałżeństwo to wielo­piętro­wyto wielo­piętro­wy domraz ktoś mie­szkamie­szka na wy­sokichna wy­sokich piętrachin­nym ra­zemra­zem na parterzemałżeństwo to wielo­piętro­wy domraz ktoś mie­szka na wy­sokichmie­szka na wy­sokich piętrachin­nym ra­zem na parterzeraz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach

Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci.Ekonomia Ir­lan­dczy­cy co­raz częściej de­cydują się na kre­dyty mie­szka­niowe w złotówkach. Wychodzi im czte­ry ra­zy taniej… Za­pat­rzył się w oczu la­zur Pe­wien mie­szka­niec Mazur Dra­piąc kochankę Wczes­nym rankiem Połamał so­bie pazur Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego? Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści.Miłość to wza­jem­ne mie­szka­nie w sobie.