Małżeństwo to loteria, ale jeśli przegrasz, nie możesz wyrzucić losu.


małżeństwo-to-loteria-ale-śli-przegrasz-nie-możesz-wyrzucić-losu
anonimmałżeństwotoloteriaalejeśliprzegraszniemożeszwyrzucićlosuale jeślijeśli przegrasznie możeszmożesz wyrzucićwyrzucić losumałżeństwo to loteriaale jeśli przegrasznie możesz wyrzucićmożesz wyrzucić losunie możesz wyrzucić losu

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Małżeństwo to loteria, w której mężczyźni ryzykują swoją wolność, a kobiety swoje szczęście.Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic.Jeśli się chce aby kobieta wróciła, należy ją za drzwi wyrzucić.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...