Małżeństwo w tym jest po­dob­ne do życia, że to po­le wal­ki, a nie grządka róż.


małżeństwo-w tym-jest po­dob­ne-do życia-że to po­-wal­ki-a nie grządka-róż
robert louis stevensonmałżeństwow tymjest po­dob­nedo życiaże to po­lewal­kia nie grządkaróżmałżeństwo w tymw tym jest po­dob­nejest po­dob­ne do życiaże to po­le wal­kia nie grządka różmałżeństwo w tym jest po­dob­new tym jest po­dob­ne do życiamałżeństwo w tym jest po­dob­ne do życia

Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł...Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył...Po ges­tach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie... *z prze­myśleń Dro­giego Kolegi:) Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu.Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż.Myśleć to co praw­dzi­we, czuć to co piękne i kochać co dob­re - w tym cel ro­zum­ne­go życia.Jas­ny księżyc nu­ci dziś, kołysankę na dob­re sny. Spo­koj­ny wiatr otu­la mnie, ra­miona drżą, ja cała drżę. Nie płacz miły, nie roń łez. Nie wal­cz już, pod­daj się. Je­den od­dech po­daruj mi, by ser­ce znów zaczęło bić. Po tym odejdź gdzie tyl­ko chcesz, wol­ność te­raz twoją jest. Nie dręcz więcej moich snów, te­raz księżyc zgaśnie już...