Małżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzi go­towych przy­siąc, że tyl­ko to dru­gie chrapie.


małżeństwo-zaw­sze-jest związkiem-dwoj­ga-ludzi-go­towych-przy­ąc-że tyl­ko-to dru­gie-chrapie
terry pratchettmałżeństwozaw­szejest związkiemdwoj­galudzigo­towychprzy­siącże tyl­koto dru­giechrapiemałżeństwo zaw­szezaw­sze jest związkiemjest związkiem dwoj­gadwoj­ga ludziludzi go­towychgo­towych przy­siącże tyl­ko to dru­gieto dru­gie chrapiemałżeństwo zaw­sze jest związkiemzaw­sze jest związkiem dwoj­gajest związkiem dwoj­ga ludzidwoj­ga ludzi go­towychludzi go­towych przy­siącże tyl­ko to dru­gie chrapiemałżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­gazaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzijest związkiem dwoj­ga ludzi go­towychdwoj­ga ludzi go­towych przy­siącmałżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzizaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzi go­towychjest związkiem dwoj­ga ludzi go­towych przy­siąc

'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Kim jest przy­jaciel? To dru­gie ja.Ilu masz przy­jaciół? Na ilu ludzi możesz liczyć? Przez ilu uniknąłeś skan­da­lu? Przez ilu krzyczysz? Ilu Ci po­mogło? Zas­ta­nawiałeś się kiedyś? Ile słów na wiatr poszło, ty­le obiet­nic wtedy Ile war­te dzi­siaj są słowa hipokryty? Co dru­gie wy­darze­nie z je­go życia, czys­ty wymysł Gdzie ho­nor? Dziś du­ma bar­dziej pus­ta niż próżnia Je­dyna praw­da jest cier­pka, ta zaw­sze słuszna Nad­wrażli­wość w ser­cu, kon­trast cha­rak­ter beton Gdyż są ludzie dla których chodzę i za­bijam siekierą.Dru­gie su­mienie, dru­gie życie - mo­je al­ter ego.Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika.Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby.