Małżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie.


małżonkowie-mogą-ę-rozstać-ciałem-nigdy-nie-widzieć-ę-ale-duchem-wrogim-lub-pogodnym-zawsze-będą-biec-ku-sobie-wzajemnie
maria meiedźwieckamałżonkowiemogąsięrozstaćciałemnigdyniewidziećsięaleduchemwrogimlubpogodnymzawszebędąbieckusobiewzajemniemałżonkowie mogąmogą sięsię rozstaćrozstać ciałemnigdy nienie widziećwidzieć sięale duchemduchem wrogimwrogim lublub pogodnympogodnym zawszezawsze będąbędą biecbiec kuku sobiesobie wzajemniemałżonkowie mogą sięmogą się rozstaćsię rozstać ciałemnigdy nie widziećnie widzieć sięale duchem wrogimduchem wrogim lubwrogim lub pogodnymlub pogodnym zawszepogodnym zawsze będązawsze będą biecbędą biec kubiec ku sobieku sobie wzajemniemałżonkowie mogą się rozstaćmogą się rozstać ciałemnigdy nie widzieć sięale duchem wrogim lubduchem wrogim lub pogodnymwrogim lub pogodnym zawszelub pogodnym zawsze będąpogodnym zawsze będą bieczawsze będą biec kubędą biec ku sobiebiec ku sobie wzajemniemałżonkowie mogą się rozstać ciałemale duchem wrogim lub pogodnymduchem wrogim lub pogodnym zawszewrogim lub pogodnym zawsze będąlub pogodnym zawsze będą biecpogodnym zawsze będą biec kuzawsze będą biec ku sobiebędą biec ku sobie wzajemnie

Trudniej rozstać się z żoną - przyjaciółką niż tylko z żoną. Małżonkowie pozbawiają się wtedy wzajemnego oparcia.Mężczyźni zawsze wzajemnie się popierają, kobiety zawsze wzajemnie się zwalczają.żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.