Mała li­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiego buntu.


mała-li­tera­tura-nie zasługu­-na gest-wiel­kiego-buntu
dubravka ugrešićmałali­tera­turanie zasługu­jena gestwiel­kiegobuntumała li­tera­turali­tera­tura nie zasługu­jenie zasługu­je na gestna gest wiel­kiegowiel­kiego buntumała li­tera­tura nie zasługu­jeli­tera­tura nie zasługu­je na gestnie zasługu­je na gest wiel­kiegona gest wiel­kiego buntumała li­tera­tura nie zasługu­je na gestli­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiegonie zasługu­je na gest wiel­kiego buntumała li­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiegoli­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiego buntu

Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła.Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie.Dzi­siej­sza li­tera­tura to re­cep­ty pi­sane przez choroby.Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum.Li­tera­tura jest przez­naczo­na do zat­rzy­mania cza­su w je­go niszczącym biegu.