Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch.


małe-dzieci-są ­kie-bez­bron­ne-są nieświadome-cieszą- rzeczy-łe-i często-bez-­by-większe­go-znaczenia-dziec­ko- wyob­raźę
kasiachmałedziecisą ta­kiebez­bron­nesą nieświadomeciesząje rzeczymałei częstobezni­bywiększe­goznaczeniadziec­koma wyob­raźnięi pod­da­je sięjejmożetu tkwisednonie wol­nozat­ra­cićw swo­jejduszydzieckawar­tona zaw­szepo­zos­tacnimdo­rośliro­biąkrzywdęin­nymświadomiekiedydziec­koje­dynienieświado­miejest w sta­niezro­bićtyl­kosobiechmałe dziecidzieci są ta­kiesą ta­kie bez­bron­necieszą je rzeczyje rzeczy małemałe i częstoi często bezbez ni­byni­by większe­gowiększe­go znaczeniaznaczenia dziec­kodziec­ko ma wyob­raźnięma wyob­raźnię i pod­da­je sięi pod­da­je się jejmoże tu tkwitu tkwi sednosedno możemoże nie wol­nonie wol­no zat­ra­cićzat­ra­cić w swo­jejw swo­jej duszyduszy dzieckamoże war­towar­to na zaw­szena zaw­sze po­zos­tacpo­zos­tac nimdo­rośli ro­biąro­bią krzywdękrzywdę in­nymin­nym świadomiekiedy dziec­kodziec­ko je­dynieje­dynie nieświado­mienieświado­mie jest w sta­niejest w sta­nie zro­bićzro­bić krzywdękrzywdę tyl­kotyl­ko sobiemałe dzieci są ta­kiedzieci są ta­kie bez­bron­necieszą je rzeczy małeje rzeczy małe i częstomałe i często bezi często bez ni­bybez ni­by większe­goni­by większe­go znaczeniawiększe­go znaczenia dziec­koznaczenia dziec­ko ma wyob­raźniędziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je sięma wyob­raźnię i pod­da­je się jeja może tu tkwimoże tu tkwi sednotu tkwi sedno możesedno może nie wol­nomoże nie wol­no zat­ra­cićnie wol­no zat­ra­cić w swo­jejzat­ra­cić w swo­jej duszyw swo­jej duszy dzieckamoże war­to na zaw­szewar­to na zaw­sze po­zos­tacna zaw­sze po­zos­tac nimdo­rośli ro­bią krzywdęro­bią krzywdę in­nymkrzywdę in­nym świadomiekiedy dziec­ko je­dyniedziec­ko je­dynie nieświado­mieje­dynie nieświado­mie jest w sta­nienieświado­mie jest w sta­nie zro­bićjest w sta­nie zro­bić krzywdęzro­bić krzywdę tyl­kokrzywdę tyl­ko sobie

Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może!  -Stefan Wyszyński
jeżeli-naj­bar­dziej-niewin­ne-i bez­bron­ne-dziec­ko-nie może-czuć ę-bez­pie­cznie-w ja­kimś-społeczeństwie-wówczas-już-nikt