Małe pies­ki naj­więcej szczekają.


małe-pies­ki-naj­więcej-szczekają
samuel adalbergmałepies­kinaj­więcejszczekająmałe pies­kipies­ki naj­więcejnaj­więcej szczekająmałe pies­ki naj­więcejpies­ki naj­więcej szczekająmałe pies­ki naj­więcej szczekają

Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów.Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość.Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej...Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół.Naj­gor­sze koło czy­ni naj­więcej hałasu.