Małe pies­ki naj­więcej szczekają.


małe-pies­ki-naj­więcej-szczekają
samuel adalbergmałepies­kinaj­więcejszczekająmałe pies­kipies­ki naj­więcejnaj­więcej szczekająmałe pies­ki naj­więcejpies­ki naj­więcej szczekająmałe pies­ki naj­więcej szczekają

Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. -Josh Billings
pies-jedynym-stworzeniem-na-ziemi-które-kocha-ę-więcej-ż-siebie-samego
Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18
mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich
Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals
cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer
naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
Naj­gor­sze koło czy­ni naj­więcej hałasu. -Antoine Rivarol
naj­gor­sze-koło-czy­-naj­więcej-hałasu