Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.


małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
augustyn Śwmałerzeczynaprawdęmałealebyćwiernymmałychrzeczachtowielkarzeczmałe rzeczyrzeczy sąsą naprawdęnaprawdę małeale byćbyć wiernymwiernym ww małychmałych rzeczachrzeczachwielka rzeczmałe rzeczy sąrzeczy są naprawdęsą naprawdę małeale być wiernymbyć wiernym wwiernym w małychw małych rzeczachmałych rzeczachmałe rzeczy są naprawdęrzeczy są naprawdę małeale być wiernym wbyć wiernym w małychwiernym w małych rzeczachw małych rzeczachmałe rzeczy są naprawdę małeale być wiernym w małychbyć wiernym w małych rzeczachwiernym w małych rzeczach

Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe.Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią.