Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
demostenesmałeszanseczęstopoczątkiemwielkichprzedsięwzięćmałe szanseszanse sąsą częstoczęsto początkiempoczątkiem wielkichwielkich przedsięwzięćmałe szanse sąszanse są częstosą często początkiemczęsto początkiem wielkichpoczątkiem wielkich przedsięwzięćmałe szanse są częstoszanse są często początkiemsą często początkiem wielkichczęsto początkiem wielkich przedsięwzięćmałe szanse są często początkiemszanse są często początkiem wielkichsą często początkiem wielkich przedsięwzięć

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Małe nienawiści podnoszą małe głowy wężów-grzechotników. Nienawidzić trzeba niewielu, gdyż to bardzo nuży. Wieloma trzeba pogardzać, przebaczać często i nie zapominać nigdy.Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu.Radość często bywa początkiem naszego bólu.Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza.