Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
domostenesmałeszanseczęstopoczątkiemwielkichprzedsięwzięćmałe szanseszanse sąsą częstoczęsto początkiempoczątkiem wielkichwielkich przedsięwzięćmałe szanse sąszanse są częstosą często początkiemczęsto początkiem wielkichpoczątkiem wielkich przedsięwzięćmałe szanse są częstoszanse są często początkiemsą często początkiem wielkichczęsto początkiem wielkich przedsięwzięćmałe szanse są często początkiemszanse są często początkiem wielkichsą często początkiem wielkich przedsięwzięć

Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes
małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu. -Owidiusz
ra­dość-często-by­wa-początkiem-nasze­go-bólu
Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza. -Aleksander Dumas
kobieta-jest-często-natchnieniem-do-rzeczy-wielkich-których-spełnieniu-przeszkadza