Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach.


małe-umysły-lu­bują ę-w wiel­kich-słowach
alfred aleksander konarmałeumysłylu­bują sięw wiel­kichsłowachmałe umysłyumysły lu­bują sięlu­bują się w wiel­kichw wiel­kich słowachmałe umysły lu­bują sięumysły lu­bują się w wiel­kichlu­bują się w wiel­kich słowachmałe umysły lu­bują się w wiel­kichumysły lu­bują się w wiel­kich słowachmałe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach

Małe umysły myślą tak sa­mo. Wiel­kie umysły nie myślą podobnie.Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej...Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza.