Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.


mało-kocha-ten-kto-może-jeszcze-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
alighieri dantemałokochatenktomożejeszczewy­razićsłowa­mijak bar­dzokochamało kochakocha tenkto możemoże jeszczejeszcze wy­razićwy­razić słowa­misłowa­mi jak bar­dzojak bar­dzo kochamało kocha tenkto może jeszczemoże jeszcze wy­razićjeszcze wy­razić słowa­miwy­razić słowa­mi jak bar­dzosłowa­mi jak bar­dzo kochakto może jeszcze wy­razićmoże jeszcze wy­razić słowa­mijeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzowy­razić słowa­mi jak bar­dzo kochakto może jeszcze wy­razić słowa­mimoże jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzojeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha

Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami...Kwiaty są piękny­mi słowa­mi i hierog­li­fami na­tury, który­mi da­je nam ona poz­nać, jak bar­dzo nas kocha.