Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.


mało-kocha-ten-kto-pot­ra­fi-wy­razić-słowa­mi-jak bar­dzo-kocha
alighieri dantemałokochatenktopot­ra­fiwy­razićsłowa­mijak bar­dzokochamało kochakocha tenkto pot­ra­fipot­ra­fi wy­razićwy­razić słowa­misłowa­mi jak bar­dzojak bar­dzo kochamało kocha tenkto pot­ra­fi wy­razićpot­ra­fi wy­razić słowa­miwy­razić słowa­mi jak bar­dzosłowa­mi jak bar­dzo kochakto pot­ra­fi wy­razić słowa­mipot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzowy­razić słowa­mi jak bar­dzo kochakto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzopot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha

Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami...Kwiaty są piękny­mi słowa­mi i hierog­li­fami na­tury, który­mi da­je nam ona poz­nać, jak bar­dzo nas kocha.`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo.