Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania.


mało-który-ka­wał-wyt­rzy­-próbę-złego-podania
stefan garczyńskimałoktóryka­wałwyt­rzy­mapróbęzłegopodaniamało któryktóry ka­wałka­wał wyt­rzy­mawyt­rzy­ma próbępróbę złegozłego podaniamało który ka­wałktóry ka­wał wyt­rzy­maka­wał wyt­rzy­ma próbęwyt­rzy­ma próbę złegopróbę złego podaniamało który ka­wał wyt­rzy­maktóry ka­wał wyt­rzy­ma próbęka­wał wyt­rzy­ma próbę złegowyt­rzy­ma próbę złego podaniamało który ka­wał wyt­rzy­ma próbęktóry ka­wał wyt­rzy­ma próbę złegoka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania

Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą.Nie is­tnieje ta­ki zbior­nik, który wyt­rzy­ma wciąż rosnące ciśnienie.  Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina.Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu.Cza­sami pod­chodził do siedzących do­mow­ników i, po chwi­li wa­hania, wska­kiwał im na ko­lana, sta­wał z roz­cza­pie­rzo­nymi pa­zura­mi i wpat­ry­wał się głębo­ko w oczy bez mrug­nięcia. Po­tem przek­rzy­wiał głowę, nie od­wra­cając wzro­ku, i miau­czał, tyl­ko raz, i od ra­zu wiado­mo było, że Wil­liam prze­kazy­wał właśnie coś ważne­go i mądre­go, coś, cze­go człowiek nig­dy nie zrozumie.Wit­ka­cy słynął z poczu­cia hu­moru. Wyt­wornym gościom roz­da­wał wi­zytówki z na­pisem D.U.P.A., skrót oz­naczał: Dziękuję up­rzej­mie, przyjdę akuratnie.