Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem.


mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
louis pasteurmałowie­dzyod­da­laod bo­gadużo wie­dzyspro­wadzado niegoz powrotemmało wie­dzywie­dzy od­da­laod­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadzaspro­wadza do niegodo niego z powrotemmało wie­dzy od­da­lawie­dzy od­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadza do niegospro­wadza do niego z powrotemmało wie­dzy od­da­la od bo­gadużo wie­dzy spro­wadza do niego z powrotem

Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości...Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić.Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.