Małomówni zawsze imponują. Trudno uwierzyć, że ktoś nie ma innej tajemnicy do ukrycia niż sekret swej miernoty.


małomówni-zawsze-imponują-trudno-uwierzyć-że-ktoś-nie-innej-tajemnicy-do-ukrycia-ż-sekret-swej-miernoty
marie von ebner - eschenbachmałomównizawszeimponujątrudnouwierzyćżektośnieinnejtajemnicydoukrycianiżsekretswejmiernotymałomówni zawszezawsze imponujątrudno uwierzyćże ktośktoś nienie mama innejinnej tajemnicytajemnicy dodo ukryciaukrycia niżniż sekretsekret swejswej miernotymałomówni zawsze imponująże ktoś niektoś nie manie ma innejma innej tajemnicyinnej tajemnicy dotajemnicy do ukryciado ukrycia niżukrycia niż sekretniż sekret swejsekret swej miernotyże ktoś nie maktoś nie ma innejnie ma innej tajemnicyma innej tajemnicy doinnej tajemnicy do ukryciatajemnicy do ukrycia niżdo ukrycia niż sekretukrycia niż sekret swejniż sekret swej miernotyże ktoś nie ma innejktoś nie ma innej tajemnicynie ma innej tajemnicy doma innej tajemnicy do ukryciainnej tajemnicy do ukrycia niżtajemnicy do ukrycia niż sekretdo ukrycia niż sekret swejukrycia niż sekret swej miernoty

Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki. -Adolf Dygasiński
publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
Trudno uwierzyć, jakie nudne usposobienie ma samobójca. -Anna Kowalska
trudno-uwierzyć-jakie-nudne-usposobienie-samobójca
To, w co tak trudno nam uwierzyć, kiedyś się przecież stanie jawą. -Jan Lechoń
to-w-co-tak-trudno-nam-uwierzyć-kiedyś-ę-przecież-stanie-jawą
Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Wielkie umysły zawsze narażają się na gwałtowne ataki miernoty. -Albert Einstein
wielkie-umysły-zawsze-narażają-ę-na-gwałtowne-ataki-miernoty
Otrzymujemy zawsze więcej niż żądamy. Otrzymujemy to, o co prosimy, ale czasem w innej walucie, która okazuje się mocniejszą walutą. -Anna Kamieńska
otrzymujemy-zawsze-więcej-ż-żądamy-otrzymujemy-to-o-co-prosimy-ale-czasem-w-innej-walucie-która-okazuje-ę-mocniejszą-walutą