Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.


mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
anonimmałyczłowiekrośniegdyzrozumiemałośćwielkimalejezapatrzysięswojąwielkośćmały człowiekczłowiek rośniegdy zrozumiezrozumie małośćwielki człowiekczłowiek malejegdy zapatrzyzapatrzy sięw swojąswoją wielkośćmały człowiek rośniegdy zrozumie małośćwielki człowiek malejegdy zapatrzy sięzapatrzy się wsię w swojąw swoją wielkośćgdy zapatrzy się wzapatrzy się w swojąsię w swoją wielkośćgdy zapatrzy się w swojązapatrzy się w swoją wielkość

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem.Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich.Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje.Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje.