Małych znać po koturnach.


małych-znać-po-koturnach
anonimmałychznaćpokoturnachmałych znaćznać popo koturnachmałych znać poznać po koturnachmałych znać po koturnach

Nie chodzi się na żebry w koturnach.Ktokolwiek wie gdzie się podziewa współczucie - niech daje znać! Niech daje znać!Aby medycyna doprowadzała do zdrowia, musi znać chorobę, muzyka, aby doprowadzała do harmonii, musi znać fałsze.Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą.Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją.Trze­ba znać swo­je możliwości.