mag­nes wybiera naj­krótszą drogę spotkań bu­zuje chemia 


mag­nes-wybiera-naj­krótszą-drogę-spotkań-bu­zuje-chemia 
cykammag­neswybieranaj­krótsządrogęspotkańbu­zujechemia mag­nes wybierawybiera naj­krótsząnaj­krótszą drogędrogę spotkańspotkań bu­zujebu­zuje chemia mag­nes wybiera naj­krótsząwybiera naj­krótszą drogęnaj­krótszą drogę spotkańdrogę spotkań bu­zujespotkań bu­zuje chemia mag­nes wybiera naj­krótszą drogęwybiera naj­krótszą drogę spotkańnaj­krótszą drogę spotkań bu­zujedrogę spotkań bu­zuje chemia mag­nes wybiera naj­krótszą drogę spotkańwybiera naj­krótszą drogę spotkań bu­zujenaj­krótszą drogę spotkań bu­zuje chemia 

Ziemia - og­romny mag­nes. Przy­ciągnęła do siebie wszys­tkie istoty. A ludzie mi­mo te­go - pot­ra­fią się wza­jem­nie odpychać...Wspólno­ta w nie­szczęsciu i cier­pieniu przy­ciągnęła ich do siebie jak mag­nes. Zaczęło się od po­kusy, a gdy­by tak wszys­tko rzu­cić i uciec.Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę.Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę.Dro­ga do ser­ca mężczyz­ny pro­wadzi przez żołądek, ale są ko­biety, które znają krótszą drogę.Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną.