Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika.


majątek-ruchomy-i-własność-nieruchoma-jeżeli-życie-obeszło-ę-z-kimś-prawdziwie-po-zbójecku-i-odjęło-mu-z-czci-przyjaciół-zwolenników
friedrich nietzschemajątekruchomywłasnośćnieruchomajeżeliżycieobeszłosiękimśprawdziwiepozbójeckuodjęłomuczciprzyjaciółzwolennikówzdrowiamajątkucotylkoodjąćmogłotonastępstwieodkrywaonmożekiedyminiepierwszywstrząsjestbogatszyniżpierwejalbowiemdopierowtedywiesięnależydonastakżadnadłońzbójeckatknąćtegoniezdołagrabieżyzamętuwyjśćmożnawyniosłościąwielkiegoobszarnikamajątek ruchomyruchomy ii własnośćwłasność nieruchomajeżeli życieżycie obeszłoobeszło sięz kimśkimś prawdziwieprawdziwie popo zbójeckuzbójecku ii odjęłoodjęło mumu zz czcico tylkotylko odjąćodjąć mogłow następstwienastępstwie odkrywaodkrywa onon możekiedy minieminie pierwszypierwszy wstrząsiż jestjest bogatszybogatszy niżniż pierwejalbowiem dopierodopiero wtedywtedy wiewie sięco należynależy dodo nasnas takiż żadnażadna dłońdłoń zbójeckazbójecka tknąćtknąć tegotego nienie zdołaz grabieżygrabieży ii zamętuzamętu wyjśćwyjść możnamożna wyniosłościąwyniosłością wielkiegowielkiego obszarnikamajątek ruchomy iruchomy i własnośći własność nieruchomajeżeli życie obeszłożycie obeszło sięobeszło się zsię z kimśz kimś prawdziwiekimś prawdziwie poprawdziwie po zbójeckupo zbójecku izbójecku i odjęłoi odjęło muodjęło mu zmu z czcico tylko odjąćtylko odjąć mogłow następstwie odkrywanastępstwie odkrywa onodkrywa on możekiedy minie pierwszyminie pierwszy wstrząsiż jest bogatszyjest bogatszy niżbogatszy niż pierwejalbowiem dopiero wtedydopiero wtedy wiewtedy wie sięco należy donależy do nasdo nas takiż żadna dłońżadna dłoń zbójeckadłoń zbójecka tknąćzbójecka tknąć tegotknąć tego nietego nie zdołaa z grabieżyz grabieży igrabieży i zamętui zamętu wyjśćzamętu wyjść możnawyjść można wyniosłościąmożna wyniosłością wielkiegowyniosłością wielkiego obszarnika

O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników. -Friedrich Nietzsche
o-ile-możnoś-żyć-bez-zwolenników-jak-niewiele-znaczą-zwolennicy-pojmuje-ę-dopiero-wtedy-kiedy-ę-przestało-być-zwolennikiem-swoich
Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński
dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo. -Rahel Varnhagen von Ense
własność-własne-naszą-własnośą-jest-tylko-to-w-czym-nikt-nas-nie-jest-w-stanie-naśladować-do-tego-należy-również-nasze-jestestwo
Jeżeli jest coś po ludzku pewne, to fakt, że środowisko wielkiego człowieka, nie urobi go, póki on sam nie zdoła przetworzyć tego środowiska. -William James
jeżeli-jest-coś-po-ludzku-pewne-to-fakt-że-środowisko-wielkiego-człowieka-nie-urobi-go-póki-on-sam-nie-zdoła-przetworzyć-tego-środowiska