Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.


maj-jest naj­tra­giczniej­szym-z miesięcy-nig­dy ę-nie układa-dob­rze-że czer­wiec-nad­chodzi-sze­roki­mi-bu­ty-oby-wyt­rzy­ć
emilia szumiłomajjest naj­tra­giczniej­szymz miesięcynig­dy sięnie układadob­rzeże czer­wiecnad­chodzisze­roki­mibu­tyobywyt­rzy­maćtychkil­kadnidzi­siajchciałamspa­sowaćwiemjed­nakże muszęwyg­raćze sobąjeszczedwadniżyciebędziego­towetrze­bawal­czyćdo końcamaj jest naj­tra­giczniej­szymjest naj­tra­giczniej­szym z miesięcynig­dy się nie układaże czer­wiec nad­chodzinad­chodzi sze­roki­misze­roki­mi bu­tyoby wyt­rzy­maćwyt­rzy­mać tychtych kil­kakil­ka dnidzi­siaj chciałamchciałam spa­sowaćwiem jed­nakże muszę wyg­raćwyg­rać ze sobąjeszcze dwadwa dniżycie będziebędzie go­towejeszcze dwadwa dnitrze­ba wal­czyćwal­czyć do końcamaj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcyże czer­wiec nad­chodzi sze­roki­minad­chodzi sze­roki­mi bu­tyoby wyt­rzy­mać tychwyt­rzy­mać tych kil­katych kil­ka dnidzi­siaj chciałam spa­sowaćże muszę wyg­rać ze sobąjeszcze dwa dnia życie będzieżycie będzie go­towejeszcze dwa dnitrze­ba wal­czyć do końca

Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort
całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi