Majestat śmierci jest taki, że ten, kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację.


majestat-śmierci-jest-taki-że-ten-kto-dobrowolnie-umiera-za-coś-zawsze-rację
maria dąbrowskamajestatśmiercijesttakiżetenktodobrowolnieumierazacośzawszeracjęmajestat śmierciśmierci jestjest takiże tenkto dobrowolniedobrowolnie umieraumiera zaza cośma zawszezawsze racjęmajestat śmierci jestśmierci jest takikto dobrowolnie umieradobrowolnie umiera zaumiera za cośma zawsze racjęmajestat śmierci jest takikto dobrowolnie umiera zadobrowolnie umiera za cośkto dobrowolnie umiera za coś

Majestat śmierci jest taki, że ten kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację.Ma­jes­tat śmier­ci jest ta­ki, że ten, kto dob­ro­wol­nie umiera za coś, ma zaw­sze rację.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.W Pol­sce ciągle rację ma sil­ny, a nie ten, kto ma rację.Nie zaw­sze ma rację ten, kto ma rację.Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: