Mam drob­ne zapotrzebowanie na blis­kość? i dżem truskawkowy ewen­tual­nie marmoladę i Ciebie i ciepłą her­batę naj­le­piej na ciepłą her­batę z Tobą i jeszcze na wy­god­ny fotel duży koc Ciebie pod nim no­we ob­ca­sy, szalik szczęście miłość biżute­rię zes­taw dwóch fi­liżanek dla Ciebie i dla mnie i na cias­tko wol­ny wieczór Ciebie wie­czo­rem I Ciebie rano 


mam-drob­ne-zapotrzebowanie-na-blis­kość-i dżem-truskawkowy-ewen­tual­nie-marmoladę-i-ciebie-i-ciepłą-her­batę-naj­­piej-na ciepłą
metheenemamdrob­nezapotrzebowanienablis­kośći dżemtruskawkowyewen­tual­niemarmoladęciebieciepłąher­batęnaj­le­piejna ciepłąz tobąjeszczewy­god­nyfoteldużykocpodnimno­weob­ca­syszalikszczęściemiłośćbiżute­rięzes­tawdwóchfi­liżanekdlai dlamniena cias­tkowol­nywieczórwie­czo­remrano mam drob­nedrob­ne zapotrzebowaniezapotrzebowanie nana blis­kośći dżem truskawkowytruskawkowy ewen­tual­nieewen­tual­nie marmoladęmarmoladę ii ciebieciebie ii ciepłąciepłą her­batęher­batę naj­le­piejnaj­le­piej na ciepłąna ciepłą her­batęher­batę z tobąz tobą ii jeszczejeszcze nana wy­god­nywy­god­ny fotelfotel dużyduży kockoc ciebieciebie podpod nimnim no­weno­we ob­ca­syszalik szczęścieszczęście miłośćmiłość biżute­riębiżute­rię zes­tawzes­taw dwóchdwóch fi­liżanekfi­liżanek dladla ciebieciebie i dlai dla mniemnie ii na cias­tkona cias­tko wol­nywol­ny wieczórwieczór ciebieciebie wie­czo­remwie­czo­rem ii ciebieciebie rano mam drob­ne zapotrzebowaniedrob­ne zapotrzebowanie nazapotrzebowanie na blis­kośći dżem truskawkowy ewen­tual­nietruskawkowy ewen­tual­nie marmoladęewen­tual­nie marmoladę imarmoladę i ciebiei ciebie iciebie i ciepłąi ciepłą her­batęciepłą her­batę naj­le­piejher­batę naj­le­piej na ciepłąnaj­le­piej na ciepłą her­batęna ciepłą her­batę z tobąher­batę z tobą iz tobą i jeszczei jeszcze najeszcze na wy­god­nyna wy­god­ny fotelwy­god­ny fotel dużyfotel duży kocduży koc ciebiekoc ciebie podciebie pod nimpod nim no­wenim no­we ob­ca­syszalik szczęście miłośćszczęście miłość biżute­rięmiłość biżute­rię zes­tawbiżute­rię zes­taw dwóchzes­taw dwóch fi­liżanekdwóch fi­liżanek dlafi­liżanek dla ciebiedla ciebie i dlaciebie i dla mniei dla mnie imnie i na cias­tkoi na cias­tko wol­nyna cias­tko wol­ny wieczórwol­ny wieczór ciebiewieczór ciebie wie­czo­remciebie wie­czo­rem iwie­czo­rem i ciebiei ciebie rano 

Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.Czas, to dla Ciebie mam parę słów. Wszys­tko kręci się wokół Ciebie. Zaklęci w wszechczasie. Nie zna­my początku nie poz­na­my i końca. Dzięku­je Ci że jes­teś dla mnie tak łaskawy i godzisz się na mo­je błędy dając mi szansy. Dzięku­je Ci za mą Żonę bo to dla Niej Poświęcam cały ten Czas. Tęsknie...Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.Nie pod­da­waj się...nie bądź obojętna...prosze...błagam. Zmienie się dla Ciebie...chce Twe­go szczęścia..ciepła. tak strasznie mi bra­kuje Twoich oczu, bijące­go ser­ca, ciepła ciała, najsłod­szych ust, kocha­nego głosu. Bądź - ra­zem po­kona­my świat !