Mam drob­ne zapotrzebowanie na blis­kość? i dżem truskawkowy ewen­tual­nie marmoladę i Ciebie i ciepłą her­batę naj­le­piej na ciepłą her­batę z Tobą i jeszcze na wy­god­ny fotel duży koc Ciebie pod nim no­we ob­ca­sy, szalik szczęście miłość biżute­rię zes­taw dwóch fi­liżanek dla Ciebie i dla mnie i na cias­tko wol­ny wieczór Ciebie wie­czo­rem I Ciebie rano 


mam-drob­ne-zapotrzebowanie-na-blis­kość-i dżem-truskawkowy-ewen­tual­nie-marmoladę-i-ciebie-i-ciepłą-her­batę-naj­­piej-na ciepłą
metheenemamdrob­nezapotrzebowanienablis­kośći dżemtruskawkowyewen­tual­niemarmoladęciebieciepłąher­batęnaj­le­piejna ciepłąz tobąjeszczewy­god­nyfoteldużykocpodnimno­weob­ca­syszalikszczęściemiłośćbiżute­rięzes­tawdwóchfi­liżanekdlai dlamniena cias­tkowol­nywieczórwie­czo­remrano mam drob­nedrob­ne zapotrzebowaniezapotrzebowanie nana blis­kośći dżem truskawkowytruskawkowy ewen­tual­nieewen­tual­nie marmoladęmarmoladę ii ciebieciebie ii ciepłąciepłą her­batęher­batę naj­le­piejnaj­le­piej na ciepłąna ciepłą her­batęher­batę z tobąz tobą ii jeszczejeszcze nana wy­god­nywy­god­ny fotelfotel dużyduży kockoc ciebieciebie podpod nimnim no­weno­we ob­ca­syszalik szczęścieszczęście miłośćmiłość biżute­riębiżute­rię zes­tawzes­taw dwóchdwóch fi­liżanekfi­liżanek dladla ciebieciebie i dlai dla mniemnie ii na cias­tkona cias­tko wol­nywol­ny wieczórwieczór ciebieciebie wie­czo­remwie­czo­rem ii ciebieciebie rano mam drob­ne zapotrzebowaniedrob­ne zapotrzebowanie nazapotrzebowanie na blis­kośći dżem truskawkowy ewen­tual­nietruskawkowy ewen­tual­nie marmoladęewen­tual­nie marmoladę imarmoladę i ciebiei ciebie iciebie i ciepłąi ciepłą her­batęciepłą her­batę naj­le­piejher­batę naj­le­piej na ciepłąnaj­le­piej na ciepłą her­batęna ciepłą her­batę z tobąher­batę z tobą iz tobą i jeszczei jeszcze najeszcze na wy­god­nyna wy­god­ny fotelwy­god­ny fotel dużyfotel duży kocduży koc ciebiekoc ciebie podciebie pod nimpod nim no­wenim no­we ob­ca­syszalik szczęście miłośćszczęście miłość biżute­rięmiłość biżute­rię zes­tawbiżute­rię zes­taw dwóchzes­taw dwóch fi­liżanekdwóch fi­liżanek dlafi­liżanek dla ciebiedla ciebie i dlaciebie i dla mniei dla mnie imnie i na cias­tkoi na cias­tko wol­nyna cias­tko wol­ny wieczórwol­ny wieczór ciebiewieczór ciebie wie­czo­remciebie wie­czo­rem iwie­czo­rem i ciebiei ciebie rano