Mam dziewiętnaście lat i niepotrzebna mi osobowość, ponieważ mam charakter.


mam-dziewiętnaście-lat-i-niepotrzebna-mi-osobowość-ponieważ-mam-charakter
dorota masłowskamamdziewiętnaścielatniepotrzebnamiosobowośćponieważmamcharaktermam dziewiętnaściedziewiętnaście latlat ii niepotrzebnaniepotrzebna mimi osobowośćponieważ mammam charaktermam dziewiętnaście latdziewiętnaście lat ilat i niepotrzebnai niepotrzebna miniepotrzebna mi osobowośćponieważ mam charaktermam dziewiętnaście lat idziewiętnaście lat i niepotrzebnalat i niepotrzebna mii niepotrzebna mi osobowośćmam dziewiętnaście lat i niepotrzebnadziewiętnaście lat i niepotrzebna milat i niepotrzebna mi osobowość

Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D Ta­kie mam za­sady. Jeśli ci się nie po­dobają, mam też inne...Fraszka? Słow­na igraszka. Pi­sali ją wiel­cy poeci, a te­raz ja mam ją sklecić. Doścignąć mam kun­szt mis­trza Jana, bo fraszka na jut­ro zadana! Zli­tuj się, nauczycielu! Ja nie mam ta­lentów wielu i dla mnie słowem zabawa to nie jest fraszka. To dramat!