Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd..


mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
andreemamoba­wyże wrócęi po­pełniętensambłądmam oba­wyże wrócę i po­pełnięi po­pełnię tenten samsam błądże wrócę i po­pełnię teni po­pełnię ten samten sam błądże wrócę i po­pełnię ten sami po­pełnię ten sam błądże wrócę i po­pełnię ten sam błąd

Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam ! choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało...Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy.lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości