Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.


mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów
woody allenmamochotępo­pełnićsa­mobójstwoaleto nicnie da – mamzbytwieleproblemówmam ochotęochotę po­pełnićpo­pełnić sa­mobójstwoale to nicto nic nie da – mamnie da – mam zbytzbyt wielewiele problemówmam ochotę po­pełnićochotę po­pełnić sa­mobójstwoale to nic nie da – mamto nic nie da – mam zbytnie da – mam zbyt wielezbyt wiele problemówmam ochotę po­pełnić sa­mobójstwoale to nic nie da – mam zbytto nic nie da – mam zbyt wielenie da – mam zbyt wiele problemówale to nic nie da – mam zbyt wieleto nic nie da – mam zbyt wiele problemów

Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D Da­jesz mi oddech, da­jesz mi życie, da­jesz mi tak wiele, mi­mo to nie mam nic. Za­bierają mi wszystko, pożyczają, przywłaszczają, nie od­dają i nie oddadzą, więc po co mi nadzieja. Kocham to życie, kocham ten czas, gdy dru­gi człowiek oszu­kuje nas. Może po­możesz mi, zro­zumieć co to ból i łzy, bo za dob­rze żyje się mi, mi­mo, że nie mam nic.Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym.Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia.