Mam ochotę scho­wać się pod kołdrę. Scho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką. Uk­ryć się przed światem, które­go się boję.


mam-ochotę-scho­wać ę-pod-kołdrę-scho­wać ę-jak wte­dy-kiedy-byłam-łą-dziewczynką-uk­ryć ę-przed-światem-które­go ę-boję
aleksandra_czarnamamochotęscho­wać siępodkołdręscho­wać sięjak wte­dykiedybyłammałądziewczynkąuk­ryć sięprzedświatemktóre­go siębojęmam ochotęochotę scho­wać sięscho­wać się podpod kołdręscho­wać się jak wte­dyjak wte­dy kiedykiedy byłambyłam małąmałą dziewczynkąuk­ryć się przedprzed światemktóre­go się bojęmam ochotę scho­wać sięochotę scho­wać się podscho­wać się pod kołdręscho­wać się jak wte­dy kiedyjak wte­dy kiedy byłamkiedy byłam małąbyłam małą dziewczynkąuk­ryć się przed światemmam ochotę scho­wać się podochotę scho­wać się pod kołdręscho­wać się jak wte­dy kiedy byłamjak wte­dy kiedy byłam małąkiedy byłam małą dziewczynkąmam ochotę scho­wać się pod kołdręscho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małąjak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką

To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel
to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania
Każdy po­winien mieć swoją Ni­bylan­dię, wyob­rażone miej­sce do które­go może się scho­wać i czuć się szczęśli­wy, tam prob­le­my nie istnieją. -daniello
każdy-po­winien-mieć-swoją-ni­bylan­dię-wyob­rażone-miej­sce-do które­go-może ę-scho­wać-i czuć ę-szczęśli­wy-tam-prob­­my
Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite
jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Sa­ma wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co można scho­wać i wyjąć, kiedy ci zno­wu będzie potrzebne. -Margit Sandemo
sa­-wiesz-czym-jest szczęście-to nie jest coś-co można-scho­wać-i wyjąć-kiedy- zno­wu-będzie-potrzebne