mam szal wspomnień wokół serca i dziury su­mieniem wypalone na spodniach życie to jedynie przerwana li­nia na le­wej dłoni 


mam-szal-wspomnień-wokół-serca-i-dziury-su­mieniem-wypalone-na-spodniach-życie-to-jedynie-przerwana-li­nia-na ­wej-dłoni 
angel des penseursmamszalwspomnieńwokółsercadziurysu­mieniemwypalonenaspodniachżycietojedynieprzerwanali­niana le­wejdłoni mam szalszal wspomnieńwspomnień wokółwokół sercaserca ii dziurydziury su­mieniemsu­mieniem wypalonewypalone nana spodniachspodniach życiejedynie przerwanaprzerwana li­niali­nia na le­wejna le­wej dłoni mam szal wspomnieńszal wspomnień wokółwspomnień wokół sercawokół serca iserca i dziuryi dziury su­mieniemdziury su­mieniem wypalonesu­mieniem wypalone nawypalone na spodniachna spodniach życieżycie to jedyniejedynie przerwana li­niaprzerwana li­nia na le­wejli­nia na le­wej dłoni mam szal wspomnień wokółszal wspomnień wokół sercawspomnień wokół serca iwokół serca i dziuryserca i dziury su­mieniemi dziury su­mieniem wypalonedziury su­mieniem wypalone nasu­mieniem wypalone na spodniachwypalone na spodniach życiespodniach życie to jedynieżycie to jedynie przerwanajedynie przerwana li­nia na le­wejprzerwana li­nia na le­wej dłoni mam szal wspomnień wokół sercaszal wspomnień wokół serca iwspomnień wokół serca i dziurywokół serca i dziury su­mieniemserca i dziury su­mieniem wypalonei dziury su­mieniem wypalone nadziury su­mieniem wypalone na spodniachsu­mieniem wypalone na spodniach życiena spodniach życie to jedyniespodniach życie to jedynie przerwanażycie to jedynie przerwana li­niajedynie przerwana li­nia na le­wej dłoni 

mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment JAk to jest...Ty­le lat wyk­ształce­nia, ty­le myśli, bo­gate życie wewnętrzne, emoc­jo­nal­ne... i dla świata jes­tem ni­kim. Brak pra­cy, bo mam zbyt wiele w so­bie współczu­cia, bo nie pot­ra­fię kłamać i działać na szkodę... A JA POP­ROSTU CHCĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z SU­MIENIEM, ze sobą, z war­tościami w ja­kie wie­rze... Tak już wiem, że to naz­byt wiele.Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.Uj­rzałem siebie w li­niach na dłoni. Li­nia głowy pochy­lała się i gasła. Li­nia ser­ca bladła w obojętności. Li­nia życia biegła w mrok. In­ne li­nie wy­sychały u źródeł. Mo­je oczy opuściły dłoń. wy­ciągnąłem rękę ku przyszłości. Za­wisła w próżni.