Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko.


mam-tyl­ko-jed­no-marze­nie-mam tyl­ko-jedną-rzecz-którą-chciałbym-zo­baczyć-tak-nap­rawdę-chciałbym zo­baczyć-jak żyją-ra­zem
bob marleymamtyl­kojed­nomarze­niemam tyl­kojednąrzeczktórąchciałbymzo­baczyćtaknap­rawdęchciałbym zo­baczyćjak żyjąra­zem– czar­nibialichińczy­cywszys­cy– to wszystkomam tyl­kotyl­ko jed­nojed­no marze­niemam tyl­ko jednąjedną rzeczrzecz którąktórą chciałbymchciałbym zo­baczyćzo­baczyć taktak nap­rawdęchciałbym zo­baczyć jak żyjąjak żyją ra­zemra­zem – czar­niwszys­cy – to wszystkomam tyl­ko jed­notyl­ko jed­no marze­niemam tyl­ko jedną rzeczjedną rzecz którąrzecz którą chciałbymktórą chciałbym zo­baczyćchciałbym zo­baczyć takzo­baczyć tak nap­rawdęchciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zemjak żyją ra­zem – czar­ni