Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko.


mam-tyl­ko-jed­no-marze­nie-mam tyl­ko-jedną-rzecz-którą-chciałbym-zo­baczyć-tak-nap­rawdę-chciałbym zo­baczyć-jak żyją-ra­zem
bob marleymamtyl­kojed­nomarze­niemam tyl­kojednąrzeczktórąchciałbymzo­baczyćtaknap­rawdęchciałbym zo­baczyćjak żyjąra­zem– czar­nibialichińczy­cywszys­cy– to wszystkomam tyl­kotyl­ko jed­nojed­no marze­niemam tyl­ko jednąjedną rzeczrzecz którąktórą chciałbymchciałbym zo­baczyćzo­baczyć taktak nap­rawdęchciałbym zo­baczyć jak żyjąjak żyją ra­zemra­zem – czar­niwszys­cy – to wszystkomam tyl­ko jed­notyl­ko jed­no marze­niemam tyl­ko jedną rzeczjedną rzecz którąrzecz którą chciałbymktórą chciałbym zo­baczyćchciałbym zo­baczyć takzo­baczyć tak nap­rawdęchciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zemjak żyją ra­zem – czar­ni

Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.po­wie­dziano, że to źle, iż nie wybaczam myśla­no o Tobie? nie gniewam się nawet pot­rze­bowałam tyl­ko tlenu a im? jak mam wy­baczyć je­go śmierć? ot tak po prostu? prze­cież gdy­by tak mogli... nig­dy się nie zmienią co to jest wybaczanie? – Czy nap­rawdę tak bar­dzo ich żałujesz? – spy­tał Ho­mek ze współczuciem. – Nie, tyl­ko trochę – od­po­wie­działa. – Ale korzys­tam ze spo­sob­ności i płaczę te­raz nad wszys­tkim w ogóle. Mam okazję.- Przep­raszam, [tu wstaw do­wol­ne przep­ro­siny, które kończą się zwro­tem „mam nadzieję, że nie jes­teś na mnie zła”]. - Na Ciebie? Ab­so­lut­nie. Zła jes­tem na siebie, że wciąż jes­tem tak sa­mo naiwna. - Naiw­na? W ja­kim sensie? - Po pros­tu, uwie­rzyłam Ci. - Ale ja nap­rawdę, [tu wstaw do­wol­ne słod­kie kłam­stew­ka, które można spi­jać godzinami]. *Tyl­ko nie tym ra­zem. Mam dość ciągłego upi­jania się, dziś leczę kaca.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.